Statut

 

STATUT

BURSY SZKOLNEJ  ŁÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE

 

Statut został opracowany w oparciu o przepisy:

— ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 145i)

– Statut Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w wersji obowiązującej od 28 września 2010 r.

 


ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Bursa Szkolna, zwana dalej bursą, jest niepubliczną placówką opiekuńczo- wychowawczą, przeznaczoną dla uczniów szkół podstawowych i średnich oraz dla szkół gimnazjalnych do czasu ich wygaśnięcia, tj. do 30 czerwca 2019r , uczących się poza miejscem stałego zamieszkania oraz słuchaczy i studentów wyższych uczelni publicznych i niepublicznych.

2.

Bursa jest placówką koedukacyjną.

3.

Bursa prowadzi swoją działalność w budynkach położonych w Łodzi przy ul. Rodakowskiego 16. (kod pocztowy: 93—277).

4.

Ustalona nazwa placówki brzmi: Bursa Szkolna Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

5.

Organem prowadzącym bursę jest Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 54.

6.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad bursą jest Kuratorium Oświaty w Łodzi.

 


ROZDZIAŁ II –  CELE I ZADANIA BURSY

 

1.

Celem działalności bursy jest:

1) zapewnienie opieki wychowawczej wychowankom w okresie kształcenia się poza miejscem stałego zamieszkania,

2) zapewnienie wychowankom całodziennego wyżywienia, właściwych warunków sanitarno- higienicznych zakwaterowania oraz warunków do nauki,

3) stwarzanie możliwości rozwijania indywidualnych zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa w kulturze i korzystania z jej dziedzictwa,

4) stwarzanie odpowiednich warunków do rozwoju duchowego, swobodnego uczestnictwa w praktykach religijnych w duchu tolerancji, w sposób nie naruszający dobra innych osób,

5) tworzenie wzorców i kształtowanie nawyków kulturalnego, pożytecznego i zdrowego spędzania wolnego czasu.

2.

Zadaniem bursy jest:

1) wdrażanie wychowanków do systematycznego uczęszczania do szkoły oraz pogłębiania wiedzy,

2) organizowanie nauki własnej wychowanków, pomocy w nauce z zakresu przedmiotów ścisłych i humanistycznych,

3) wdrażanie do systematycznego i samodzielnego wykonywania prac porządkowo- gospodarczych, stwarzanie warunków do wyrabiania zaradności życiowej, rozwijanie samodzielności  i samorządności,

4) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie.

3.

Bursa realizuje swoje cele i zadania poprzez programową działalność pedagogiczną.

4.

Szczegółowe cele i zadania bursy określane są w pięcioletnich i rocznych planach pracy opiekuńczo- wychowawczej, opracowywanych przez dyrektora bursy i zatwierdzanych przez Radę Pedagogiczną.

5.

Bursa realizuje zadania we współpracy ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie oraz z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków.

 


ROZDZIAŁ III -ORGANY BURSY

 

1.

Organami bursy są:

1) Dyrektor Bursy

2) Rada Pedagogiczna

3) Rada Rodziców (jeżeli została utworzona)

4) Samorząd Wychowanków

 

2.

Działalnością bursy kieruje dyrektor, powoływany i odwoływany przez Zarząd Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

 

3.

Dyrektor sprawuje nadzór i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy opiekuńczo- wychowawczej i administracyjno- gospodarczej, a w szczególności:

 1. sprawuje nadzór pedagogiczny, kieruje bieżącą działalnością bursy i zapewnia właściwą organizację jej pracy, zgodną z potrzebami wychowanków i zadaniami stawianymi przez Zarząd Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole,
 2. reprezentuje placówkę na zewnątrz,
 3. jest uprawniony do czynności zwykłego zarządu mieniem będącym w posiadaniu placówki,
 4. opracowuje i przedstawia do akceptacji organów statutowych Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole (Zarządowi lub Prezydium) projekty:

– rocznych planów finansowych bursy,

– regulaminu finansowego bury,

– cennika usług świadczonych przez bursę kontrahentom zewnętrznym,

– instrukcji obiegu dokumentów,

– instrukcji kancelaryjnej,

– regulaminu porządkowego dla wychowanków

 1. dysponuje środkami określonymi w rocznych planach finansowych placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 2. ustala arkusz organizacyjny pracy placówki,
 3. ustala terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej, które przygotowuje i prowadzi,
 4. występuje do Przewodniczącego Stowarzyszenia z wnioskami w sprawie zatrudniania, zwalniania, wynagradzania i karania pracowników bursy.

 

4.

 1. W bursie działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki w zakresie jej statutowych zadań dotyczących wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy zatrudnieni w placówce wychowawcy. Przewodniczącym Rady jest dyrektor bursy.
 3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady oraz przedstawiciel Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.
 4. Do kompetencji Rady Pedagogicznej w szczególności należy:

– opracowywanie i zatwierdzanie planów pracy opiekuńczo- wychowawczej bursy,

– podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia wychowanków z listy mieszkańców bursy,

– opiniowanie organizacji bursy,

– opiniowanie projektów rocznych planów finansowych bursy,

– występowanie z wnioskami o wprowadzenie zmian w statucie bursy.

 1. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 jej członków.
 2. Sprawy dotyczące wychowanków i ich rodziców /opiekunów/ oraz wychowawców, będące przedmiotem obrad Rady Pedagogicznej, objęte są tajemnicą służbową.
 3. Rada Pedagogiczna uchwała regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem bursy.

 

5.

 1. W bursie może działać Rada Rodziców, która jest reprezentacją rodziców wychowanków lub ich opiekunów prawnych.
 2. Rada Rodziców ma prawo do reprezentowania indywidualnych i zbiorowych interesów wychowanków, wyrażania opinii i występowania do dyrektora bursy z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw bursy.
 3. W celu wspierania działalności bursy Rada Rodziców może pozyskiwać środki z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł, a zebrane w ten sposób fundusze przekazywane są Łódzkiemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole.
 4. Rada Rodziców wybierana jest przez ogół rodziców.
 5. Rada Rodziców może liczyć maksymalnie 5 osób.
 6. Zasady tworzenia Rady uchwala ogół rodziców lub opiekunów prawnych.
 7. Rada uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem bursy.
 8. Pierwsze ogólne zebranie rodziców zwołuje dyrektor bursy, nie później niż do dnia 15 października danego roku szkolnego.

6.

 1. W bursie działa samorząd wychowanków, zwany dalej „Młodzieżową Radą Bursy”.
 2. Radę tworzą wszyscy wychowankowie.
 3. Zasady działania Rady oraz wyboru jej organów określa regulamin uchwalony przez ogół wychowanków w głosowaniu.
 4. Regulamin Rady nie może być sprzeczny ze statutem bursy.
 5. Rada może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi bursy wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw bursy, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków.
 6. Do zadań Rady należy:

– organizowanie społeczności wychowanków,

– przedstawianie Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz dyrektorowi potrzeb   koleżanek i kolegów,

– pełnienie roli rzecznika interesów ogółu społeczności,

– rozstrzyganie sporów i zapobieganie konfliktom.

 

7.

Zasady współdziałania organów bursy, sposoby rozwiązywania sporów w szczególności polegają na tym, że:

 1. Każdy z organów bursy ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty, przepisach wykonawczych i niniejszym statucie.
 2. Wszelkie sytuacje problemowe, konfliktowe rozwiązywane są wewnątrz bursy na zasadzie consensusu i w zgodzie z obowiązującym statutem i regulaminem bursy.
 3. Pomiędzy wszystkimi organami bursy zapewniona jest bieżąca wymiana informacji o podejmowanych i planowanych działaniach poprzez system informacji pisemnych i wywieszanych na tablicy ogłoszeń, w książce dyżurów wychowawczych, zeszycie zarządzeń i informacji ustnych przekazywanych na zebraniach z młodzieżą i pracownikami bursy przez dyrektora lub wychowawców.

 


ROZDZIAŁ  IV -ORGANIZACJA BURSY

1.

Bursa realizuje zadania opiekuńczo- wychowawcze przez cały rok szkolny, tj. od 1 września do 30 czerwca, z przerwą na okres wakacji letnich i ferii zimowych.

 

2.

W okresie ferii oraz w inne dni wolne od nauki bursa może kwaterować odpłatnie osoby indywidualne i grupy zorganizowane. W miarę posiadania wolnych miejsc bursa może kwaterować osoby również w ciągu roku szkolnego.

 

3.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest grupa wychowawcza.
 2. Liczba wychowanków w grupie wynosi od 30 do 35 osób.
 3. Za całokształt pracy z grupą odpowiedzialny jest wychowawca.
 4. Czas pracy z grupą wynosi 55 godzin zegarowych w tygodniu.
 5. Zajęcia wychowawcze odbywają się głównie w godzinach 14-22.
 6. W piątki, soboty, niedziele oraz w porze nocnej opiekę sprawuje 1 wychowawca, zgodnie z opracowanym przez dyrektora bursy harmonogramem dyżurów wychowawczych.
 7. W uzasadnionych przypadkach dyrektor ma prawo wyznaczyć więcej niż 1 wychowawcę na dyżur nocny.
 8. W sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu wychowanków lub podejrzenia spożycia alkoholu lub zażycia środków odurzających (narkotyków) dyrektor ma prawo zobowiązać rodziców lub prawnych opiekunów wychowanka do przeprowadzenia testu na obecność w/wym. w organizmie.

4.

 1. Szczegółową organizację pracy w roku szkolnym określa „arkusz organizacyjny” opracowany przez dyrektora bursy na podstawie planu finansowego i opiekuńczo- wychowawczego.
 2. Arkusz organizacji bursy na każdy rok szkolny zatwierdza organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

5.

Bursa prowadzi i przechowuje dokumentację pedagogiczną, finansową i kancelaryjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami.

 


ROZDZIAŁ  V – PRACOWNICY BURSY

1.

 1. Pracodawcą dla dyrektora, kadry pedagogicznej i administracyjno- obsługowej bursy jest Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
 2. Pracownik pedagogiczny zwany dalej wychowawcą ma obowiązek realizowania ustawowych i statutowych celów i zadań placówki, rzetelnego wypełniania podstawowych funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Odpowiada też za jakość i wyniki swojej pracy.
 3. Do podstawowych obowiązków wychowawcy należy:

– poszanowanie godności wychowanków i podmiotowe ich traktowanie,

– dbałość o właściwą organizację pracy opiekuńczo- wychowawczej,

– troska o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków,

– rozwijanie zdolności i zainteresowań wychowanków,

– prowadzenie dokumentacji,

– systematyczne doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

 1. Praca wychowawcza w bursie podlega ocenie wg zasad i trybu określonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

 

2.

Pozostali pracownicy bursy odpowiadają za staranne wykonywanie powierzonych obowiązków, jakość i wyniki swojej pracy, a w szczególności za:

– powierzony ich opiece majątek placówki, sprzęt i materiały,

– przestrzeganie dyscypliny pracy,

– przestrzeganie zasad bhp i p/ppoż.,

 

3.

Zadania pracowników zatrudnionych w bursie określają w sposób szczegółowy indywidualne zakresy czynności, opracowane przez dyrektora bursy.

 


ROZDZIAŁ  VI – WYCHOWANKOWIE BURSY

1.

 1. Decyzję o przyjęciu wychowanków do bursy i ich usunięciu podejmuje dyrektor na podstawie opinii komisji kwalifikacyjnej.
 2. Komisję kwalifikacyjną powołuje dyrektor bursy.
 3. W skład Komisji wchodzą:

– wychowawca jako przewodniczący,

– przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

– przedstawiciel Młodzieżowej Rady Bursy,

– przedstawiciel Rady Rodziców (jeśli została utworzona)

– oraz na prawach obserwatora delegowany przez Zarząd przedstawiciel Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

 1. Komisja kwalifikacyjna ustala zasady przyjmowania do bursy i kryteria skreślania wychowanków z listy (usunięcia z placówki).
 2. Pierwszeństwo w przyjęciu do bursy mają:

– uczniowie mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub w istotny sposób utrudniony,

– uczniowie kontynuujący naukę, którzy w poprzednim roku szkolnym mieszkali w bursie,

– wychowankowie opieki całkowitej oraz dzieci z rodzin zastępczych,

– dzieci z rodzin nauczycielskich.

 

2.

 1. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do bursy mogą zwrócić się do dyrektora bursy z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 2. Wychowanek zostaje usunięty z bursy w przypadku rażącego naruszenia obowiązków i regulaminów wewnętrznych obowiązujących w placówce.
 3. Ciąża wychowanki nie może być powodem odmowy przyjęcia lub usunięcia z bursy.
 4. świadczenia zdrowotne przysługują wychowankom w ramach uprawnień posiadanych przez ich rodziców lub prawnych opiekunów.

  3.

Wychowanek ma prawo do:

 1. opieki wychowawczej i warunków pobytu w bursie zapewniających higienę i bezpieczeństwo,
 2. ochrony i poszanowania godności,
 3. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
 4. życzliwego i podmiotowego traktowania jako partnera w procesie wychowawczym,
 5. korzystania z pomocy w przygotowaniu zadań domowych,
 6. swobody wygłaszania myśli i przekonań,
 7. współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych, podjętych inicjatywach,
 8. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 9. korzystania z pomieszczeń i urządzeń bursy.

 

4.

Wychowanek ma obowiązek:

 1. przestrzegania postanowień zawartych w statucie bursy i regulaminach wewnętrznych, które stanowią uszczegółowienie postanowień statutowych,
 2. systematycznego uczęszczania do szkoły i przygotowywania się do zajęć lekcyjnych,
 3. przestrzegania zasad kultury współżycia w zespole,
 4. godnego i kulturalnego zachowania się w bursie i poza nią, troski o tradycję i honor bursy.
 5. dbać o wspólne dobro, ład i porządek,
 6. terminowego wnoszenia opłat za pobyt w bursie,
 7. przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających, palenia papierosów,
 8. uzgadniania wyjść poza teren bursy z wychowawcą pełniącym dyżur (wpisu do zeszytu i zgłaszanie powrotu).

 

5.

W przypadku nie przestrzegania postanowień statutu i regulaminu porządkowego- wychowanek może być ukarany:

 • upomnieniem wychowawcy
 • naganą wychowawcy w obecności grupy wychowawczej,
 • wezwaniem rodziców /opiekunów/ i przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej w ich obecności,
 • usunięciem z bursy, z powiadomieniem szkoły.

 

6.

Nagradzanie wychowanków za wzorową postawę, wyniki w nauce, aktywną działalność w grupie, samorządzie, pomoc młodszym koleżankom i kolegom w adaptacji do życia w nowym środowisk. następuje w formie:

 1. pochwały wychowawcy,
 2. pochwały dyrektora,
 3. listu pochwalnego do rodziców i szkoły,
 4. innej, zaproponowanej przez Radę Pedagogiczną i Młodzieżową Radę Bursy.

7.

Z wnioskami o nagrody i kary mogą wystąpić:

 1. Młodzieżowa Rada Bursy,
 2. wychowawcy grup,
 3. dyrektor bursy,
 4. Rada Rodziców.

 


ROZDZIAŁ  VII – DOKUMENTACJA

 

1.

Bursa prowadzi dokumentację dotyczącą:

 1. pobytu wychowanków i działalności pedagogicznej:

– księgę ewidencji wychowanków,

– dzienniki zajęć wychowawczych,

– dziennik biblioteki,

– księgę protokółów posiedzeń Rady Pedagogicznej,

– księgę dyżurów wychowawczych

 1. prowadzonych operacji finansowych.

 


ROZDZIAŁ  VIII – FINANSE PLACÓWKI

1.

 1. Bursa finansowana jest z opłat wnoszonych za pobyt, dotacji, subwencji, darowizn oraz przychodów z działalności pozastatutowej.
 2. Zasady wnoszenia i rozliczania opłat za pobyt wychowanków w bursie zawarte są w umowie przyjęcia do bursy, zawieranej w każdym roku szkolnym pomiędzy dyrektorem bursy,     a opiekunami prawnymi wychowanka.
 3. Przychodami pozastatutowymi bursy są środki uzyskane w ramach odpłatnego korzystania z usług bursy, jej wyposażenia oraz obiektów wchodzących w skład bursy.

Cennik opłat za usługi oraz korzystanie z obiektów wchodzących w skład bursy zatwierdza     Zarząd     Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole na wniosek dyrektora bursy.

 1. W sytuacji nadzwyczajnej (np. epidemicznej), z powodu której wychowankowie nie mogą czasowo przebywać w bursie, opłata za czesne wynosi 50% obowiązującej wcześniej stawki      miesięcznej. Opłata ta jest podyktowana koniecznością rezerwacji miejsca w bursie dla     wychowanka oraz zapewnienie dozoru nad pozostawionymi przez niego rzeczami osobistymi.

 


ROZDZIAŁ  IX – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.

Bursa może realizować inne zadania zlecane przez organ prowadzący.

2.

Statut obowiązuje wszystkich pracowników oraz wychowanków i wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez organ prowadzący.

3.

Zmiany w statucie może wprowadzić organ prowadzący z inicjatywy własnej bądź na wniosek Rady Pedagogicznej bursy.

 

 

 

Statut bursy zatwierdził  Zarząd Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole na posiedzeniu w dniu  10 maja 2018 r.

 

 

Plik do pobrania


Statut bursy